27 و 28 بهمن ماه 1398 همایش جراحی کولورکتال با دعوت پروفسور امجد پرویز
همایش شرکت نورآسمان و بیمارستان نیکان برای جراحی کولورکتال با حضور استاد دکتر امجد پرویز
1398/11/27 : تاريخ ثبت خبر
ادامه خبر...
هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران 7 تا 9 اسفندماه 1398
هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران 7 تا 9 اسفندماه 1398 در بیمارستان شهید رجایی
1398/11/13 : تاريخ ثبت خبر
ادامه خبر...
هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران 6 تا 8 آذر ماه 1398
1398/09/08 : تاريخ ثبت خبر
ادامه خبر...