کلیپ اپلایرهای دایمی
این کلیپ اپلایرهای  چند بار مصرف، سازگار با کلیپ های غیرجذبی اتیکون،  جهت بستن عروق و ساختارهای لوله ای در لاپاراتومی یا لاپاراسکوپی مورد استفاده قرار می گیرد. تنها کافی است کلیپ را اطراف عروق یا ساختار لوله ای قرار داده و دسته اپلایر را فشار دهید. شیارهای جانبی و عرضی روی سطح داخلی کلیپ ، موجب اطمینان کامل از بسته شدن رگ می شود.
 

لیگا کلیپ اپلایر دائمی ویژه عمل های جراحی باز و لیگا کلیپ اپلایر دائمی غیراتوماتیک لاپاروسکوپی با کلیپ های فلزی غیر جذبی اتیکون سازگار هستند و به صورت دائمی مورد استفاده قرار می گیرند.