تروکارسری (Xcel)

طراحی منحصر بفرد این مدل از تروکارها ، بگونه ای است که امکان ورود آن به بدن بیمار تسهیل گردیده و همچنین  به واسطه شیارهای خاص تعبیه شده در روی بدنه کانولا ، تروکار بصورت ثابت در محل پورت گذاری قرار میگیرد و از خروج نا خواسته آن در حین عمل ، در اثرفشار گاز داخل محوطه شکمی یا تعویض ابزار جلوگیری مینماید ، در ضمن با توجه به سیستم متحرک فیلترها امکان تعویض ابزار به سادگی صورت میگیرد.